Prof. Irena Peteva, DSc (Coordinator) i.peteva@unibit.bg University of Library Studies and Information Technologies
Prof. Stoyan Georgiev Denchev, DSc s.denchev@unibit.bg University of Library Studies and Information Technologies
Prof. Ivanka Gervazieva Pavlova, PhD i.pavlova@unibit.bg University of Library Studies and Information Technologies
Assoc. Prof. Tereza Stoyanova Trencheva, PhD t.trencheva@unibit.bg University of Library Studies and Information Technologies
Assoc. Prof. Ivan Dragov Trenchev, PhD wonther2000@yahoo.com University of Library Studies and Information Technologies
Assoc. Prof. Radoslav Stefanov Mavrevski, PhD mavrevski@swu.bg South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad
Chief Assist. Prof. Teodora Stefanova Kiriakova-Dineva, PhD teodora.kiriakova@swu.bg South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad
Chief Assist. Prof. Sabina Kiriliova Eftimova, PhD s.eftimova@unibit.bg University of Library Studies and Information Technologies
Assist. Prof. Metodi Georgiev Traykov, PhD mtraykov@swu.bg South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad
Vasilislava Pavlova Valeova, PhD Student vasy_pav@abv.bg South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad
Assist. Prof. Kamelia Vladimirova Planska- Simeonova, PhD k.planska@unibit.bg University of Library Studies and Information Technologies
Evelina Lyubomirova Zdravkova-Velichkova, PhD Student e.zdravkova@unibit.bg University of Library Studies and Information Technologies
Svetoslava Borislavova Dimitrova, PhD Student s.dimitrova@unibit.bg University of Library Studies and Information Technologies
Angela Ivanova Dimcheva, PhD Student angeladt@abv.bg University of Library Studies and Information Technologies
Mariana Stamatova Talanova, PhD Student talanova.mariyana@mail.bg University of Library Studies and Information Technologies