УниБИТ е държавен университет, преобразуван на 29.09.2010 г. с решение на Народното събрание. Той е приемник на: Държавния библиотекарски институт (1950), ПИБД, КБД и КБИТ; и на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии (2004 г.). УниБИТ обучава по бакалавърски, магистърски и докторски програми за образователните и научни степени в три професионални направления, акредитирани от НАОА: 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“; 4.6 „Информатика и компютърни науки“; 9.1 „Национална сигурност“. В УниБИТ се обучават 2000 студенти. УниБИТ разполага със завиден преподавателски и научен капацитет. Конкретни действия от страна на базовата организация за проекта:

  • административно и финансово обслужване и осигуряване на проекта;
  • консултантска помощ;
  • ползване на наличната материална база (помещения, апаратура и др.);
  • информационно осигуряване (достъп до литература и база данни от библиотечните фондове; между библиотечно заемане; доставка на документи по електронен път);
  • приложение на създаденото учебно съдържание в учебни програми на изучавани в УНИБИТ специалности като: Библиотекознание и библиография, Библиотечен и информационен мениджмънт, Информационни фондове на културно-историческото наследство, Информационни ресурси на туризма, Информационни технологии, Компютърни науки, Информационно брокерство, Информационна сигурност и др.;
  • осигуряване на подходящи условия за работа (осветление, отопление, вода и др.);
  • използване на семинарните зали и зала Тържествена за провеждане на семинари;
  • студенти от УниБИТ ще бъдат привличани като технически персонал;
  • създаване на контакти с други университети в България и чужбина.

За повече информация www.unibit.bg