Гл. ас. д-р Теодора Кирякова-Динева е преподавател в Катедра „Туризъм“ към Стопански факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски”. Доктор е по научната специалност „Германски езици“ от 2006 г. Наред с германистиката, бизнес-комуникациите и чуждоезиковото обучение, изследва основни въпроси, свързани с нематериалното културно наследство на България. Интересува се от проблемите на междукултурните връзки в туризма и бизнеса.

Чете лекции по „Организация на международния туризъм“, „Промоционални дейности в туризма“, „Странознание на Германия“. През 2010 г. е стипендиант на Немската служба за академичен обмен (DAAD) в Института по индогерманистика на Фридрих Шилер Университет, гр. Йена. През 2012 г. участва в Програма на Финансовия механизъм  Европейското икономическо пространство (Норвегия), а през успява да проведе редица изследвания върху унифицирането на езика на икономиката като участник в билатерална програма България-Румъния.

Автор е на монографията „Междукултурен диалог в туризма“ (2016), учебното помагало „Interkultruelle Dialoge für den bulgarischen Tourismus“ (2016), и съавтор в многоезична платформа за интерфразеологизми. Нейните изследвания са посветени както на конкретни проблеми с практичен характер от областта на туризма (международен туризъм, кулинарен туризъм) и хуманитаристиката (приложна лингвистика, e-learning, FLT, многоезичие), но също обсягат и редица въпроси, породени от спецификата на междукултурния диалог. Това обуславя наличието на интердисциплинарност в нейните научни търсения. Участва в редица национални и международни проекти, където работи по въпроси от научно-приложен характер. Ръковотител е на успешно приключил международен проект по програма Long life learning (2014). Активно членував три Международни дружества и е деен член в Съюза на германистите в България. Участва в научен комитет на годишната Международна виртуална конференция Quaesti (Словакия). Участва е в организирането на уъркшоп в гр. Сибиу, Румъния  и международната научна конференция „Living multilingualism” (Турция). Изпълнява дейности по менторство и тюторинг на студенти.

Контакти: ЮЗУ „Неофит Рилски”, Стопански факултет, Катедра „Туризъм”, ул. Иван Михайлов № 64, Благоевград – 2700, e-mail: teodora.kiriakova@swu.bg