д-р Събина Ефтимова е преподавател в УниБИТ от 2005 г., през 2012 г. в катедра „Библиотечен мениджмънт” успешно защитава първият докторат по „Библиотерапия” в България.

От началото на 2015 г. до края на 2016 г. временно заема длъжността главен изпълнителен секретар на Университетска младежка академия за управление на знанията (УМЛАУЗ), а от края на 2016 г. до началото на 2018 г. е научен секретар на експертна група по „Библиотечни науки“ към същата Академия при УниБИТ.

Магистър по „Библиотечен мениджмънт” и „Защита на КИН в Република България” на УниБИТ, магистър по „Юридическа психология”, „ПНУП” и „Специална педагогика” към ЮЗУ „Неофит Рилски”- Благоевград, магистър по „Масови комуникации и журналистика” и  „Социална работа със зависими лица” към ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”.

Чете лекции по „Информационни източници“, „Национална библиография“, „Библиотечна психология” и „Библиотерапия”. Автор е на първия учебник по „Библиотерапия” в страната, на учебни помагала, съставител на  няколко сборника и има над 110 публикации в страната и чужбина в областта на библиотекознанието, терапията с книги, четенето, библиотечната педагогика и психология. Участва в десетки вътрешноуниверситетски и национални проекти.

Контакти: УниБИТ, бул. Цариградско шосе № 119, София – 1784, e-mail: s.eftimova@unibit.bg моб. тел. +359/876 123 113