Доц. д-р Радослав Мавревски е преподавател в катедра „Информатика“ на Природо-математически факултет към Югозападен университет „Неофит Рилски“. Доктор е по научната специалност „4.6 Информатика и компютърни науки“, Главен асистент в професионално направление „Информатика и компютърни науки“. Чете лекции по „Компютъризирани устройства и системи за измерване в реално време“ и „Програмиране с R language“. Води упражнения по „Информатика“, „Операционни системи“, „Синтез и анализ на алгоритми“, „Програмиране с „R language“, „Бази от данни“, „Научни изследвания и непараметрична статистика“, „Методология на кинезиологични изследвания и непараметрична статистика“, „Програмиране II“, „Компютъризирани устройства и системи за измерване в реално време“.

Автор е на учебното помагало „Въведение в Linux“, и над 20 публикации в областта на Информатиката. Участва в редица национални и международни проекти.

Член е на СМБ от 2013 до момента; Membership in the Society of Digital Information and Wireless Communications (SDIWC); Member in the International Association of Conscious and Creative Writers (IACCW); Membership in the International Society for Research and Development (ISRD).

Участвал е в организационните комитети на South Eastern European Mathematical Olympiad for University Students (SEEMOUS) with International Participation, march 6-11, 2012, Blagoevgrad, Bulgaria; Scientific Conference of the project “Enhancement of the competitiveness and restructuring of the food subsectors through benchmarking”, Thursday, 15th May, 2014; XXVII Републиканска студентска олимпиада по програмиране, 08, 09 и 10 май 2015, Благоевград, Югозападен Университет „Неофит Рилски“, Природо-математически факултет, Катедра „Информатика“; International conference on Mathematical Methods and Models in Biosciences and Young Scientists School Blagoevgrad, Bulgaria, 14-19 June 2015; Sixth International Conference of FMNS (FMNS-2015). 10 – 14.06.2015, Blagoevgrad, Bulgaria; Първа студентска и докторантска научна сесия SDSS-2016, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград, Технически факултет -19 -20 май, 2016; International conference on Mathematical Methods and Models in Biosciences and Young Scientists School Blagoevgrad, Bulgaria, 19-25 June 2016; Студентска и докторантска научна сесия SDSS-2017, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград, Технически факултет -18 май, 2017.

Контакти: ЮЗУ „Неофит Рилски“, ул. „Иван Михайлов“ № 66, Благоевград, e-mail: radoslav_sm@abv.bg