С развитието на 3D технологиите виртуалните разходки се превръщат във важен фактор за опознаване на КИН. Те дават реалистичен начин за по-пълно представяне на архитектурни обекти, музеи и галерии в дигиталното  пространството. 3D представянето на моделите трябва да включват необходимата информация, така че потребителите да получат същите знания като при реално посещение на обекта.

Настоящия проект акцентира върху следните цели и задачи:

  • Да покаже възможностите на виртуалната и добавена реалност т.нар. смесена реалност в обучението и популяризирането на културно-историческото наследство (КИН) сред потребителите. Представянето на KИН на базата на технологията за виртуална (VR) и добавена реалност (Augmented Reality; AR) ще даде възможност на посетителите да си взаимодействат със съдържанието по интуитивен и вълнуващ начин. Това е технология, разширяваща възприеманата от човек действителност за сметка на допълването на видимия и осезаем свят с цифрова информация в реално време.
  • Да разгърне възможностите за обучение на студентите, чрез създаването на виртуални обекти от културно-историческото наследство. В рамките на проекта ще бъде създаден реален 3D модел на древния град Скаптопара.

В рамките но този проект за първи път ще бъде представена възможността за приложението на смесената реалност и Виртуалните социални мрежи в обучението по КИН. Тази методология е популярна сред водещи университети в света като Принстър, Харвард , Дюк и други. Те създават виртуални техни филиали и музеи, в които техните студенти да могат да посещават лекции дистанционни и да разгледат отделни виртуални обекти.

Подходи за постигане на поставените цели

В проекта ще бъдат използвани две основни технологии за генериране на тримерна информация – фотопанорамите и тримерните виртуални модели . Първият подход може да се изпълва само върху реални обекти, докато втория – върху несъществуващи.

Подходът за създаване на древен град, включва библиотека от процедурни правила, които генерират основните типологии на сградите за моделиране на гръцки и римски градове.

В хода на реализацията на този проект ще се появи работен поток, който е в основата на Римския графичен график. Основното предизвикателство на този работен процес е да се интегрират емпиричните данни с процедурни методи. Прилагането на обобщено описание за римския храм на действително изкопаната храмова площадка в римския форум например показва тенденциите, при които подобни обобщения са недостатъчни. Следователно процедурните правила рядко съществуват в статично състояние за дълго време и непрекъснато се пренаписват, тъй като възниква необходимостта от нови параметри. Този процес на писане и пренаписване на процедурните правила вероятно ще доведе до откриването на елементи, които биха могли да бъдат неочаквано свързани и следователно систематизирани.

Изследователски методи и техники:

  • Библиографско проучване на традиционни и електронни източници свързани с разглежданата проблематика. Което ще позволи създаването на цялостна картина на степента на научна и обществена интерпретация на опазването и социализацията на културното наследство, чрез съвременните информационни технологии.
  • Анкетно проучване сред студенти от два университета в които се изучават специалности свързани с културното наследство. Целта ще е да се получи информация за нивото на познаване на възможностите на съвременните технологии в процеса на обучение.
  • „Традиционният“ модел за моделиране се основава на полигон или NURBS моделиране. Многоъгълното моделиране на окото е може би най-често срещаната форма на 3D софтуер и е представена от такъв популярен софтуер като 3ds Max и SketchUp. Полигонното моделиране извлича 3D форма от примитивни геометрични форми, които се мащабират, завъртат и трансформират.