Камелия Планска е родена на 23.10.1986 г. в град София. През 2005 г. завършва средното си образувание в Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография, специалност Фотография, гр. София. В периода 2006-2008 г. се обучава по специалност Фотографски и видеотехнологии в Технически университет – София, Център за следдипломно обучение. През 2013 г. придобива бакалавърска степен по „Печатни комуникации“ в Университета по библиотекознание и информационни технологии, гр. София, като разработва и защитава с отличен дипломна работа на тема „Политическата фотография по страниците на в. Зора 1919-1944“. През 2015 г. отново с отличен успех защитава магистърска степен по „Медийна информация и реклама“ в УниБИТ. Разработената и отлично защитена дипломна работа за магистърската степен е на тема „Българският плакат през 20–30-те години ХХ век и европейската естетика на визуалното“. Работила е като фотограф на свободна практика и като графичен дизайнер.

Член е на екипи, организиращи научни форуми в УниБИТ, като съдейства за фотодокументацията и изготвянето на документален филм за протеклото събитие. Също така взема участие на семинари и конференции като автор на доклади.

периода 2010-2014 г. взема участие в семинари, посветени на Международния ден на книгата и авторското право и Междунарония ден на интелектуалната собственост, ежегодно провеждани в УниБИТ и финансирани по Наредба №9.

През 2012 г. взема участие в интензивна програма Еразъм „Библиотечно-информационен и културен мениджмънт – академично лятно училище“, проведена в Загребски университет, гр. Загреб, Хърватска.

През 2013 г. е външен консултант в научноизследователски проекти, финансирани от Фонд Научни изследвания, в това число „Авторскоправна политика на библиотечните и културните институции“ ДФНИ-01/0002/21.11.2012 г. и „Анализ на обичайните практики при използването на продукти на интелектуалната собственост в университетска информационна среда“ ДМУ 03/3/2012.

В периода февруари-март 2014 г. участва в проекта „Студентски практики“. Ръководител е на експертна група по Интелектуална собственост към Университетска младежка академия за управление на знанията в УниБИТ.

Автор е на дизайна на корици на научни издания и на научни плакати. Притежава добри компютърни умения, работи с програми, предназначени за работа с растерни изображения. Има умения за работа в екип, проявява творчески подход при извършване на възложените задачи.

Научни интереси на Камелия Планска-Симеонова са в областта на авторското право, графичния дизайн на печатни издания, новите подходи на обучение, авторскоправните политики в издателския бизнес.

Автор е на над 20 публикации. През 2018 г. защитава дисертационен труд на тема „Организация и управление на интелектуалната собственост върху фотографска информация“. Участва в редица национални конференции с международно участие за млади учени.

Контакти: e-mail: kami.planska@gmail.com; моб. тел. +359/878 45 72 32